top of page

Hva trenger Agder av hoder og hender?

 

 

 

Spennende næringsprosjekter kommer på løpende bånd på Sørlandet. Tross urolige tider ser det lovende ut for regionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fått Invest in Agder, Fremtidens Havvind, Morrow Batterifabrikk, samarbeid om IKT til havs, satsing på fornybar energi, påbegynt firefelts motorvei til Stavanger. Fra før av har vi Mecatronic Innovation Lab, en fremsynt prosessindustri, universitet, forskningsmiljøer, entreprenørselskaper og teknologibedrifter.

Vi som har skrevet denne kronikken er bransjekolleger i rekrutteringsfaget. Samtidig som vi gleder oss over all den nye aktiviteten, ser vi at den presser på oss et høyst nødvendig spørsmål: Hvor og hvordan skal vi få tak i arbeidskraften og kompetansen som trengs? Hva slags verktøy trenger landsdelen for å skaffe nok hoder og hender?

 

Fra flere hold hører vi om påtakelig mangel på arbeidskraft og kompetanse. Utfordringen er at dersom arbeidskraften uteblir, velger investorene bort Agder. Som hodejegere arbeider vi daglig med å finne spesialister og ledere til regionen, og vi opplever allerede nå et stramt arbeidsmarked. Alene på Finn.no ligger det ute nærmere 900 ledige stillinger i Agder, og vi ser lavere ledighetstall enn på lenge (1,6 prosent av arbeidsstyrken i mai, opplyser NAV).

Det faktum at to konkurrenter skriver denne kronikken sammen, sier noe om utfordringene vi har, og om hvor kritisk vi tror situasjonen kan bli på sikt dersom regionen ikke klarer å etablere seg som et attraktivt jobbmarked. Vi konkurrerer om framtidens arbeidskraft med de fleste byregionene i Norge, og noen av disse er virkelig på hugget.

 

Vi ivrer for å få en oversikt over dagens og morgendagens bedrifter. Hvilke nysatsinger trenger hva? Når vil de ha behov for arbeidskraft? Trenger de folk innen kunstig intelligens, robotisering, digitalisering og bærekraft? Eller er det IT-folk, teknikere, ingeniører, administrativt ansatte, prosjektansvarlige og ikke minst ledere på ulike nivåer?

 

Sannsynligvis trengs vel alt og alle? Men hvem har oversikten? Det er her skoen trykker. Bildet vi har av planer, prosjekter og etableringer i dag er utydelig. Hver bransje ser sine egne behov, men plasserer dem ikke i en sammenheng. Vi må opp i «fugleperspektiv», vi må se totalbildet.

 

En grundig kartlegging av etableringer og hvilke huller som må fylles, bør være interessant for alle bransjer. Ikke bare for privat næringsliv, men like mye for det offentlige. Som rekrutteringsselskap vil vi være proaktive bidragsytere for å sikre nødvendig kunnskap fremover.

 

Vi vil sikre kvaliteten i alle ledd av vår egen rekruttering, og innta en åpen og delende rolle sammen med andre aktører. Vi vil at så vel arbeidsgiver som kandidat får oppfølgingen og oppmerksomheten de fortjener. For å oppnå det, må vi vite hva som skjer, når det skjer og hva som trengs.

 

Rekruttering av fagspesialister og ledere må med andre ord være et felles ansvar for næringslivet, politikere og rekrutteringsselskapene. Og «noen» må sørge for å dra lasset og legge grunnen for kloke og informerte beslutninger. Slik situasjonen er akkurat nå, opplever vi at denne «noen» ikke er der.

 

Nøkkelen til gode resultater er organisering og tydelige mål, noe Trainee Sør er et strålende eksempel på. Med rundt 40 bedrifter i ryggen fanger dette programmet opp unge talenter til en systematisk trainee-periode på halvannet år med mentorstøtte. Langt de fleste får tilbud om jobb etter endt periode.

 

Oppdaterte og pålitelige kunnskaper om bevegelsene i markedet vil gjøre alle som har ansvar for rekruttering langt bedre til å kanalisere målrettede utlysninger, bruke kandidatbaser og drive oppsøkende virksomhet der potensielle medarbeidere utdannes. Et ryddig rammeverk, omforent strategi og realistiske målsettinger vil sikre kvaliteten av dette arbeidet.

 

Det finnes fremragende forskningsmiljøer i Agder som kan lage finmasket oversikt over arbeidskraftbehovet de neste årene, og som kan bidra til å utvikle strategier for å attrahere de riktige menneskene. Vår oppfordring er at det snarest blir etablert et tydelig forum som både bestiller kunnskapsgrunnlaget og samordner tiltak på tvers av bransjer og bedrifter.

Alle gode krefter må bidra til a) å avdekke behovet b) bygge strategi og c) utarbeide en konkret og samlet handlingsplan. Viktige bidragsytere kan være GCE Node, Eyde-klyngen, IT-klyngen Digin, Visit Sørlandet og næringsforeningene, samt rekrutteringsbransjen.

Landsdelens store og små kommuner bør også kjenne sin besøkelsestid. Nye regionale arbeidsplasser vil komme alle til gode, forutsatt at administrasjon og politikere tenker helhet og tilrettelegging. Arendal er nok den kommunen i Agder som har forstått situasjonen best, og som over lengre tid har sørget for at alle parter drar i samme retning. Det medvirket til at Morrow valgte kommunen som lokasjon.

 

Headvisor AS, Janne Siri Horne og Anita Dietrichson

Qualified Professionals AS, Bjørn Åstveit og Thomas Seljevoll

Photo by Shivendu Shukla on Unsplash

bottom of page